Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

VB-Chuyển một tập tin text =>word có password.

VB , C++ , JAVA , .... ,
Thuật toán ....

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

VB-Chuyển một tập tin text =>word có password.

Gửi bàigửi bởi Giọt nước » 01 Tháng 7 2003, 09:38

Chúng ta sẽ mở tập tin BigText và chuyển thành BigText.doc và có password bảo vệ là 'enter'. (Bạn tạo tập tin text bigtext trước). Tạo một dự án VB6 và sử dụng các dòng code sau:


Option Explicit
Private Sub Form_Load()
HideTextINWord
End
End Sub


Private Sub HideTextINWord()
Dim wdA As Object, wdD As Object
Dim WkDir As String, Source As String, Destination As String
On Error Resume Next
Set wdA = GetObject(, ''Word.Application'')
If Err = 429 Then
Err.Clear
Set wdA = CreateObject(''Word.Application'')
If Err = 429 Then ' Không tìm thấy Word
MsgBox ''Word not available''
Err.Clear
Exit Sub
End If
End If
WkDir = App.Path
Destination = WkDir & '''' & ''BigWord.doc''
If Dir$(Destination) <> '''' Then
MsgBox Destination & '' bị trùng''
GoTo ErrEnd
End If
Source = WkDir & '''' & ''BigText''
Set wdD = wdA.Documents.Open(Source)
If wdD = Null Then
MsgBox ''There must be a file called 'BigText' in '' & WkDir
GoTo ErrEnd
End If
wdD.SaveAs FileName:=Destination, FileFormat:=0, Password:=''enter''
wdD.Close
MsgBox ''Tập tin'' & Destination & '' được tạo''
ErrEnd:
wdA.Quit
Set wdD = Nothing
Set wdA = Nothing
End Sub
Không có Giọt nước sẽ không có đại dương .... Không có Máy tính làm sao có Mạng ......
Hình đại diện của thành viên
Giọt nước
 
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2003, 11:00

Quay về LẬP TRÌNH Ứng Dụng

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.