Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

Sử dụng NavigationWindow và PageFunction để tạo một Winzard

VB , C++ , JAVA , .... ,
Thuật toán ....

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

Sử dụng NavigationWindow và PageFunction để tạo một Winzard

Gửi bàigửi bởi haytomo » 21 Tháng 8 2009, 10:39

Trong một số ứng dụng chúng ta thường thấy quá trình thu thập thông tin qua từng bước như lấy thông tin của một nhân viên: bước 1 là lấy tên, ngày tháng năm sinh, quê quan quán. Bước 2 là giới thiệu về bản thân, gia đình... Hay trong việc điền thông tin để Active một phần mềm, cấu hình để cài đặt, cấu hình các thông số cho một phần mềm đó chính là Winzard.

Vậy Winzard là một quá trình thu thập thông tin theo từng bước và có thể lựa chọn của bước trước sẽ quyết định những lựa chọn của bước sau.

Trong WPF để triển khai Winzard khá dễ dàng. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau làm một Winzard thu thập thông tin cá nhân được mô tả trong hình dưới đây:

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>Sau khi Click vào nút tiếp ngay tại trên cửa sổ hiện tại sẽ hiện thị cho phép người dùng điền tiếp các thông tin giới thiệu về bản thân và gia đình của mình:

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>Trong quá trình điền thông tin chúng ta hoàn toán có thể thể quay trở lại bước trước nhờ thành toolbar bên trên hoặc sử dụng các phương thức.

Quá trình chiển khai một Winzard có thể qua các bước như:

1. Tạo các trang PageFunction. Mỗi trang tương ứng với một bước của Winzard. Tổng hợp và xử lý thông tin.

2. Tạo đối tượng NavigationWindow cho phép hiện thị nạp và chuyển đổi giữa các bước trong Winzard hay chính là chuyển đổi PageFunction.


Bước 1: Tạo các trang PageFunction:<o:p></o:p>

Để thêm một PageFunction vào ứng dụng, như bình thường chúng ta vào Project>>Add New Item... Rồi đặt tên…<o:p></o:p>

Trong ứng dụng của chúng ta sử dụng 2 PageFunction. <o:p></o:p>

PageFunction1 chứa các TextBlock, TextBox và một vài nút lệnh như hình dưới đây :<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

XAML thiết kế giao diện<o:p></o:p>

<PageFunction<o:p></o:p>

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"

x:Class="Tim_hieu_WPF.PageFunction1"

x:TypeArguments="sys:String"

Title="Thông tin cá nhân" ShowsNavigationUI="True" ClipToBounds="True">

<Grid VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">

<Grid.ColumnDefinitions>

<ColumnDefinition Width="100"/>

<ColumnDefinition Width="300"/>

</Grid.ColumnDefinitions>

<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition Height="30"/>

<!--Khoang cach dau-->

<RowDefinition Height="60"/>

<!--Ho ten-->

<RowDefinition Height="60"/>

<!--Dia chi nha rieng-->

<RowDefinition Height="60"/>

<!--Dia Chi co quan-->

<RowDefinition Height="60"/>

<!--Cach duoi, nut-->

</Grid.RowDefinitions>

<TextBlock Grid.Column="0" Grid.Row="1" Width="100" Height="30" Text="Họ tên"/>

<TextBox Name="txtHoTen" Grid.Column="1" Grid.Row="1" Width="200" Height="30"/>

<TextBlock Grid.Column="0" Grid.Row="2" Width="100" Height="30" Text="Email"/>

<TextBox Name="txtEmail" Grid.Column="1" Grid.Row="2" Width="200" Height="30"/>

<TextBlock Grid.Column="0" Grid.Row="3" Width="100" Height="30" Text="Điện thoại"/>

<TextBox Name="txtDienThoai" Grid.Column="1" Grid.Row="3" Width="200" Height="30"/>

<DockPanel Grid.Column="1" Grid.Row="4">

<Button Name="butCanCel" Width="140" Height="30" Click="butCanCel_Click">Hủy</Button>

<Button Name="butNext" Width="160" Height="30" Click="butNext_Click">Tiếp</Button>

</DockPanel>

</Grid>

</PageFunction><o:p></o:p>