Phục hồi và bền hóa động cơ không tháo rã : Công Nghệ Gốm Kim Loại XADO - Metal-Ceramic Xado

THIÊN AN Technology Thiết kế website Chuyên Nghiệp ! | Domain Hosting Chất lượng Cao!

Mã hoá (VB)

VB , C++ , JAVA , .... ,
Thuật toán ....

Điều hành viên: Luu Thanh Nghi, Nửa bốn mùa, Giọt nước

Mã hoá (VB)

Gửi bàigửi bởi Giọt nước » 17 Tháng 6 2003, 17:50

Function Encrypt(ByVal inpt As String) As String
Dim temp As String
Dim tempA As String
Dim Rand As String
100:
Randomize
Rand = Right(Rnd, 3)
rad = Left(Rand, 1)
If Left(Rand, 1) = ''-'' Then
GoTo 100
End If
For i = 1 To Len(inpt)
crntASC = Asc(Mid(inpt, i, 1))
tempA = ((crntASC) Xor (Rand + i + rad)) + (i + rad)
If Len(tempA) = 4 Then
temp = temp & tempA
ElseIf Len(tempA) = 3 Then
temp = temp & ''0'' & tempA
ElseIf Len(tempA) = 2 Then
temp = temp & ''00'' & tempA
ElseIf Len(tempA) = 1 Then
temp = temp & ''000'' & tempA
End If
Next i
temp = Rand & temp
Encrypt = temp
End Function

Function Decrypt(ByVal inpt As String) As String
Rand = Left(inpt, 3)
For i = 4 To (Len(inpt) - 3) Step 4
z = z + 1
tempA = Mid(inpt, i, 4)
tempA = ((tempA - (z + Left(Rand, 1))) Xor (Rand + z + Left(Rand, 1)))
temp = temp & Chr(tempA)
Next i
Decrypt = temp
End Function
Không có Giọt nước sẽ không có đại dương .... Không có Máy tính làm sao có Mạng ......
Hình đại diện của thành viên
Giọt nước
 
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2003, 11:00

Quay về LẬP TRÌNH Ứng Dụng

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách.

cron